Plum

Yang Wujiu (1097-1169), Song Dynasty. 37 cm x 358.8 cm, Palace Museum, Beijing, China